På oppdrag fra Helsedirektoratet har BDO gjennomført en evaluering av Vivat selvmordsforebygging.

Evalueringsrapport fra BDO, last ned her.

På bakgrunn av evalueringen vurderer BDO at Vivat selvmordsforebygging:

– Gitt dagens rammer er hensiktsmessig organisert for å sikre at mest mulig ressurser brukes til det selvmordsforebyggende arbeidet.

– Følger opp at kursene holder beste praksis

– Kursen fremstår tilgjengelige med hensyn til pris, lokasjon og tidsbruk

– Spørreundersøkelsen blant tidligere kursdeltakere, som er gjennomført i forbindelse med undersøkelsen, viser at kursdeltakerne opplever at kursene har gjort dem bedre i stand til å møte personer i selvmordsfare. De fleste tidligere kursdeltakere som har møtt/møter personer i selvmordsfare har brukt eller fortsatt bruker kursets innhold i møte med disse.

– Vivat selvmordsforebygging har et bredt samarbeid med mange relevante aktører. Disse samarbeidene er i større eller mindre grad formalisert gjennom avtaler.

BDO anbefaler samtidig at Vivat selvmordsforebygging bør:

– Utarbeide en plan for markedsføring som definerer mål og tiltak

– Etterstrebe mer standardiserte kurspriser der det er hensiktsmessig

– Utføre flere evalueringer med tidligere deltakere dersom måloppnåelse på lang sikt skal bekreftes.

– Etterstrebe eksplisitte og etterprøvbare mål og tiltak i samarbeidsavtaler.